PYETJE TË SHPESHTA

Web4jobs is a One-Stop-Shop platform that connects young unemployed people from the Western Balkan Region to improve their level of knowledge on national labor markets and the preconditions needed for entering labor market successfully. The platform integrates and promotes online the youth mobility in the Western Ballkans, as well as provide them with the national e-services on spot. The platform serves as regional online staffing platform and will facilitate outsourcing and virtual work on the regional level.
Web4jobs is the right place where people can find adequate resources to be inform themselves about the labor market in their own as well as in other WB countries through job posts available, to inform themselves about the preconditions for young works mobility between WB countries (e.g. labor laws for foreigners, special bilateral agreements, social insurances policies and other opportunities and obstacles). The one-stop-shop platform offers more information’s about steps in career development and receive online career counselling. Another benefit by using web4jobs is that workers can be informed themselves on the resources in each of WB countries involved in the matters of: active labor market measures for unemployed youth, internship opportunities, business incubators, freelance opportunities, subventions and other incentives for business start-ups, special incentives for employment of young persons with disabilities etc.
Web4jobs services are free to all its visitors. However to use some of its services for example post new jobs, write an online resume, apply for jobs or participate and be informant in training opportunity users need to create an account in other to benefit and gain access to the tools available.
An online resume is a better opportunity if you are looking for a job. For example if an employer is looking to employ you they can search for relevant skills. Or if you apply for a job via web4jobs it will be easy for you and your future employer to check you knowledge’s online and it is a faster way to promote yourself in the digital world.
Web4jobs është një platformë One-Stop-Shop që lidh të rinjtë e papunë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor për të përmirësuar nivelin e tyre të njohurive në tregjet kombëtare të punës dhe parakushtet e nevojshme për të hyrë në tregun e punës me sukses. Platforma integron dhe promovon në internet mobilitetin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, si dhe u siguron atyre e-shërbimeve kombëtare në vend. Platforma shërben si platformë rajonale e stafit në internet dhe do të lehtësojë dhënien dhe punën virtuale në nivel rajonal.
Web4jobs është vendi i duhur ku njerëzit mund të gjejnë burime adekuate për të informuar veten për tregun e punës në vendet e tyre, si dhe në vendet e tjera të BB përmes posteve të punës në dispozicion, për të informuar veten për parakushtet për lëvizjen e punëve të reja në mes të vendeve të Ballkanit Perëndimor p.sh. ligjet e punës për të huajt, marrëveshjet e veçanta dypalëshe, politikat e sigurimeve shoqërore dhe mundësitë dhe pengesat e tjera). Platforma me një ndalesë ofron më shumë informata për hapat në zhvillimin e karrierës dhe për të marrë këshillime në karrierë online. Një përfitim tjetër duke përdorur web4jobs është që punëtorët mund të informohen për burimet në secilën nga vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në çështjet e: masave aktive të tregut të punës për të rinjtë e papunë, mundësitë e praktikës, inkubatorët e biznesit, mundësitë e pavarura, subvencionet dhe stimujt e tjerë për fillimin e biznesit -upozime, stimuj të veçantë për punësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara etj.
Shërbimet e Web4jobs janë falas për të gjithë vizitorët e saj. Megjithatë, për të përdorur disa nga shërbimet e tij, për shembull, të krijoni vende të reja pune, të shkruani një CV online, të aplikoni për punë ose të merrni pjesë dhe të jeni informatorë në aftësitë e trajnimit, përdoruesit duhet të krijojnë një llogari në të tjera për të përfituar dhe për të fituar qasje në mjetet në dispozicion.
Një CV online është një mundësi më e mirë nëse kërkon punë. Për shembull, nëse një punëdhënës kërkon të punësojë ata, ata mund të kërkojnë aftësi përkatëse. Ose nëse aplikoni për një punë nëpërmjet web4jobs do të jetë e lehtë për ju dhe punëdhënësin tuaj të ardhshëm për të kontrolluar ju online njohuritë dhe është një mënyrë më e shpejtë për të promovuar veten në botën digjitale.
Web4Jobs е платформа која поврзува млади невработени лица од регионот на Западен Балкан за подобрување на нивниот степен на знаење на националниот пазар на трудот и предусловите за успешен влез на пазарот на труд. Платформата ја интегрира и промовира мобилноста на младите луѓе во Западен Балкан, како и обезбедувањето национални е-услуги на самото место. Платформата служи како регионална платформа за вработување и ќе го олесни аутсорсингот и виртуелната работа на регионално ниво.
Web4Jobs е вистинско место каде што луѓето можат да најдат адекватни ресурси за да се информираат за пазарот на трудот како во своите земји, така и во другите земји од Западен Балкан преку ресположливите работни места (на пр. закони за вработување на странци, посебни билатерални договори, политики за социјално осигурување и други можности и пречки). Платформата нуди повеќе информации за чекорите во развојот на кариерата и дава онлајн советување за кариера. Друга корист од користењето на Web4Jobs е тоа што работниците можат да се информираат за ресурсите во секоја од земјите од Западен Балкан, кои се однесуваат на активни мерки за пазарот на трудот за невработените млади, можности за пракса, бизнис инкубатори, хонорарни можности, субвенции и други стимулации за започнување бизнис, посебни стимулации за вработување на млади лица со посебни потреби итн.
Услугите на Web4Jobs се бесплатни за сите негови посетители. Сепак, за да користите некои од услугите, како да објавувате нови работни места, да напишете онлајн резиме, да аплицирате за нови работни места, или да учествувате и да информирате за можностите за обука, корисниците треба да направат профил за да добијат пристап до достапни алатки и да ги искористат.
Онлајн резимето обезбедува подобри можности доколку барате работа. На пример, ако работодавач сака да ве вработи, тие можат да бараат соодветни вештини. Или, ако се пријавите за работа преку Web4Jobs, ќе ви биде полесно за вас и за вашиот иден работодавач да го провери вашето знаење онлајн, а и претставува побрз начин да се промовирате себе си во дигиталниот свет.
Web4jobs je platforma One-Stop-Shop koja povezuje mlade nezaposlene ljude sa regije Zapadnog Balkana kako bi poboljsala njihovu razinu znanja na nacionalnim trzistima rada i preduvjetima potrebnim za uspješno uci na trziste rada. Platforma integrira i promovira pokretljivost mladih u zapadnim Balkanima, kao i pruzanje nacionalnih e-usluga na licu mjesta. Platforma sluzi kao regionalna platforma za online osoblje i olaksat ce outsourcing i virtualni rad na regionalnoj razini.
Web4jobs je pravo mjesto gdje ljudi mogu pronaci odgovarajuce resurse kako bi se mogli informirati o trzistu rada u vlastitoj, kao iu drugim drzavama Svjetske banke putem dostupnih radnih mjesta, kako bi se obavijestili o preduvjetima za mobilnost mladih radova izmedu zemalja Zapadnog Balkana ( npr. zakoni o radu za strance, posebni bilateralni sporazumi, politike socijalnih osiguranja i druge mogucnosti i prepreke). Jednokratna platforma nudi vise informacija o koracima u razvoju karijere i dobivanju on-line savjetovanja o karijeri. Jos jedna korist putem web4jobsa je da se radnici mogu informirati o resursima u svakoj od zemalja WB-a koji su ukljuceni u pitanja: aktivnih mjera trzista rada za nezaposlene mlade, mogucnosti staziranja, poslovnih inkubatora, slobodnih mogucnosti, subvencija i drugih poticaja za pocetak poslovanja - posebni poticaji za zaposljavanje mladih osoba s invaliditetom itd.
Web4jobs usluge su besplatne svim svojim posjetiteljima. Medutim, za koristenje nekih svojih usluga, primjerice za otvaranje novih radnih mjesta, napisati zivotopis na mrezi, prijaviti se za radna mjesta ili sudjelovati i biti informativni u obuci prilika za korisnike treba stvoriti racun u drugima kako bi imali koristi i omoguciti pristup dostupnim alatima.
Online zivotopis je bolja prilika ako trazite posao. Na primjer, ako vas poslodavac zeli zaposliti, mogu traziti relevantne vjestine. Ili, ako se prijavite za posao putem web4jobs-a, lako cete za vas i vas buduci poslodavac provjeriti znanje na mrezi i to je brzi nacin promoviranja u digitalnom svijetu.
Web4jobs je one-stop-shop (jednošalterski sistem – sve na jednom mjestu) platforma koja povezuje nezaposlene mlade iz regije Zapadnog Balkana, i pruža im priliku da saznaju više o tržištima rada u državama Zapadnog Balkana i uslovima za uspješan ulazak na tržište rada. Platforma integrira i promovira mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu i pruža im trenutačno dostupne e-usluge na nivou država. Također služi kao regionalna platforma za zapošljavanje te će olakšati outsourcing (angažiranje vanjskih saradnika) i virtuelni rad na regionalnom nivou.
Web4jobs je pravo mjesto za pronalazak adekvatnih resursa za informiranje o tržištu rada u svim zemljama Zapadnog Balkana i to pregledanjem oglasa za zapošljavanje, informiranjem o preduslovima za mobilnost mladih radnika među zemljama Zapadnog Balkana (npr. zakon o radu stranaca, posebni bilateralni sporazumi, politike socijalnog osiguranja i druge prilike i prepreke). Ova one-stop-shop platforma nudi više informacija o koracima u razvoju karijere te online karijerno savjetovanje. Dodatna prednost korištenja platform Web4jobs je to što radnicima nudi mogućnost da se samostalno informiraju o dostupnim resursima u svim zemljama Zapadnog Balkana koji se tiču: aktivnih mjera na tržištu rada za nezaposlene mlade, prilika za stažiranje, biznis inkubatora, prilika za samostalan rad (eng. freelance), subvencija i drugih poticaja za start-upe, posebnih poticaja za mlade s invaliditetom, itd.
Web4jobs usluge besplatne su za sve korisnike. Međutim, za korištenje pojedinih usluga kao što su postavljanje oglasa za zapošljavanje, pisanje CV-a, prijavljivanje na oglase te učestvovanje i dobivanje informacija o prilikama za obuke, korisnicima će biti potreban korisnički račun kako bi mogli koristiti dostupne alate.
Online CV (curriculum vitae) otvara vrata boljim prilikama ako ste u potrazi za poslom. Naprimjer, ako vas poslodavac želi zaposliti, može pretraživati relevantne vještine. Ako se prijavite za posao preko Web4jobs platforme, vama i vašem budućem poslodavcu bit će lakše provjeriti vaše znanje online, a vi ćete se moći brže promovirati u digitalnom svijetu.
Web4jobs je One-Stop-Shop platforma koja povezuje nezaposlene mlade ljude iz regiona Zapadnog Balkana u cilju unapredivanja njihovog znanja o trzisti rada u njihovim zemljama i uslovima koje je potrebno ispuniti kako bi se uspešno uslo na trziste rada. Ova platforma integrise i promovise mobilnost u regionu ali isto tako pruza i informacije o situaciji u zemlji iz koje korisnik dolazi. Platforma ce sluziti za pretrazivanje poslova u regionu, a takode ce olaksati i virtuelni rad na regionalnom nivou.
Web4jobs je mesto na kome korisnici mogu pronaci relevantne resurse kako bi se informisali o trzistu rada u njihovim zemljama i u drugim zemljama regiona i pronasli informacije o preduslovima za mobilnost mladih medu zemljama Zapadnog Balkana (odredbe zakona o radu za strance, specijalni bilateralni sporazumi, socijalno osiguranje i informacije o drugim mogucnostima i preprekama). Platforma nudi preporuke o razvoju karijere i predstavlja onlajn karijerno savetovaliste. Druge prednosti upotrebe ove platforme jesu te da korisnici mogu biti informisani o mogucnostima u svakoj zemlji regiona koje se ticu aktivnih mera za nezaposlene mlade, mogucnosti za prakse, poslovne inkubatore, mogucnosti za frilensere, subvencija i ostale podsticaje za startapove i inicijative za zaposljavanje mladih sa invaliditetom.
Web4jobs usluge su dostpne svima. Medutim ukoliko zelite da postavite novi oglas za posao ili napišete onlajn biografiju, konkurišu za posao ili ucestvuju i budu informisani o mogucnostima za razlicite obuke, korisnici moraju napraviti nalog kako bi imali pristup razlicitim alatima.
Ukoliko ste u potrazi za poslom najbolje je imati onlajn biografiju. Ukoliko poslodavac trazi radnika on moze vrštiti pretragu prema razlicitim veštinama. Ukoliko konkurištete za posao preko web4jobs platforme bice lakše za vas i buduceg poslodavca da proveri vaše znanje onlajn, a takode ce biti lakše za vas da na ovaj nacin promovišete vaše znanje u digitalnom prostoru.